Σκοποί της Ε.Δ.ΕΠ.

  • Η καταγραφή των επιστημόνων Δωριέων έτσι ώστε να αποκτήσουν  άμεση επαφή με την ιδιαίτερη μητέρα πατρίδα τη Δωρίδα, τους ανθρώπους της και τον ιδιαίτερο πολιτισμό της.

  • Η διαμόρφωση τράπεζας πληροφοριών, κατά ιδιαίτερο κλάδο της επιστήμης, χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των Δωριέων συμπατριωτών.

  • Η επιστημονική αρωγή σε κάθε δημόσιο φορέα του Δήμου Δωρίδας δια της εκπόνησης γνωμοδοτήσεων και άλλων ειδικών μελετών από τα μέλη της Ε.Δ.ΕΠ. με στόχο την αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών των μελών, που θα έχει ως αποτέλεσμα  την πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή της Δωρίδας και των Δωριέων.

  • Η ανάδειξη του επιστημονικού έργου και των επιστημονικών επιτευγμάτων των Δωριέων επιστημόνων στους διάφορους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Χώρας.

  • Η ιδιαίτερη προσοχή για την ανάδειξη του πνευματικού, πολιτιστικού, και φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της Δωρίδας, ώστε να καταστεί όπως δικαιούται τουριστικό κέντρο.

  • Η ευαισθητοποίηση των Δωριέων πολιτών προς το περιβάλλον και η συνεισφορά στην υπόδειξη τρόπων καλλίτερης εκμετάλλευσης των παραγωγικών μέσων, δια ειδικών επιστημονικών τεκμηρίων.

  • Η ενημέρωση και ο διαφωτισμός με υπευθυνότητα και επιστημονική ακρίβεια της κοινής γνώμης, διατυπώνοντας και προβάλλοντας θέσεις και απόψεις για θέματα σημαντικά, τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία καταρχάς , αλλά και έτι περαιτέρω την εθνική και την παγκόσμια.

  • Η υποστήριξη των νέων Δωριέων επιστημόνων στην προσπάθειά τους για επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη και την εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών τους επιδιώξεων.
    
Η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων (Ε.Δ.ΕΠ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Το καταστατικό της Ένωσης
έχει αναγνωρισθεί και καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2015.
© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad