Μέλη της Ε.Δ.ΕΠ.

Μέλη της Ε.Δ.ΕΠ. μπορούν να είναι όλοι οι Επιστήμονες, που κατάγονται από την Δωρίδα (έστω και από ένα γονέα ή πρόγονο) και όσοι εντάσσονται στις ιδιαίτερες κατηγορίες, που αναφέρονται πιο κάτω και έχουν  ως εξής:

 

1. Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν οι Επιστήμονες, που γεννήθηκαν στη Δωρίδα ή κατάγονται από τη Δωρίδα (έστω και από ένα γονέα ή πρόγονο) ή διαμένουν μόνιμα στη Δωρίδα και έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Τακτικά μέλη επίσης μπορεί να γίνουν και οι Επιστήμονες, των οποίων οι σύζυγοι κατάγονται από τη Δωρίδα.

 

2. Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορεί να είναι:

2.1. Επιστήμονες, που υιοθετούν τους στόχους της Ε.Δ.ΕΠ. και στηρίζουν το έργο της, όπως 

  • Επιστήμονες, που συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τη Δωρίδα (ως ερευνητές, επισκέπτες, φίλα διακείμενοι κ.λπ.)
  • Επιστήμονες, μη Δωριείς, που προσφέρουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στη Δωρίδα (Καθηγητές, Δάσκαλοι, Γιατροί, Μηχανικοί κ.λπ.) και αγαπούν τη Δωρίδα.
  • Οι πιο πάνω Επιστήμονες, μη Δωριείς, μετά την αποχώρησή τους από τη Δωρίδα.
  • Επιστήμονες του όμορου Δήμου Δελφών.

2.2. Φοιτητές, που κατάγονται από την Δωρίδα (έστω και από ένα γονέα ή πρόγονο) και φοιτούν σε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  (ΑΕΙ/ΤΕΙ-ΑΤΕΙ) ή Ισότιμη Σχολή ή σε αντίστοιχο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Οι Φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους εντάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία των Τακτικών Μελών.

2.3. Αρωγά πρόσωπα, που μπορεί να είναι επαγγελματίες Δωριείς ή άλλα άτομα, άσχετα με την επιστημονική τους ιδιότητα, που υιοθετούν τους στόχους της Ε.Δ.ΕΠ. και στηρίζουν το έργο της.

 

3. Πάρεδρα Μέλη

Πάρεδρα μέλη μπορεί είναι οι Συλλογικοί Φορείς της περιοχής, Δημόσιου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, που ενστερνίζονται τους σκοπούς της Ε.Δ.ΕΠ. και στηρίζουν το έργο της. Τα πάρεδρα μέλη εκπροσωπούνται με τα υποδεικνυόμενα από τους Συλλογικούς Φορείς πρόσωπα.

 

4. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που το έργο και η δράση τους συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δωρίδας, καθώς και πρόσωπα, που ενστερνίζονται το σκοπό της Ε.Δ.ΕΠ. και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη Δωρίδα ή στην Ε.Δ.ΕΠ., αδιάφορα αν είναι Επιστήμονες ή έλκουν την καταγωγή τους από τη Δωρίδα.

 

Τα Συνδεδεμένα, τα Πάρεδρα και τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Δ.ΕΠ.
© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad