Μελέτη για τη Βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και Σχέδιο Αθηνά

panagiotopoylos 400x330

Περί του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος

1. Ίδρυση  του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος    

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος όπως και τα άλλα περιφερειακά ΑΕΙ γεννηθήκαν με αποφάσεις κεντρικών επιλογών των ελληνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο αποκέντρωσης των ΑΕΙ, αλλά και ως ειδικοί μοχλοί ανάπτυξης, να συμβάλουν στην λεγόμενη περιφερειακή ανάπτυξη. Η ευδοκίμηση όμως του σκοπού αυτού και η δικαίωση της ίδρυσης των ΑΕΙ αυτών, απαιτεί ειδικό σχεδιασμό του ΑΕΙ σε ομαιχμία με τις ειδικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την ειδική φύση του ΑΕΙ, σε σχέση με τη χωροθέτησή του, όπως και τον ειδικότερο περιβάλλοντα, γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ορίζοντα.

Με τον τρόπο αυτό αβίαστα μπορεί το όραμα της ίδρυσης να λάβει σάρκα και οστά και να δημιουργηθεί πράγματι ένα αξιόλογο ΑΕΙ και χρήσιμο όχι μόνο στο λαό και τον τόπο που υφίσταται, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, σκοπός άλλωστε και κάθε Πανεπιστημίου.

Για το σχεδιασμό προγραμματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου  Στερεάς Ελλάδος, θα πρέπει κατ’ αρχήν κανείς να εξετάσει το βασικό κείμενο ίδρυσης του Πανεπιστημίου (ΠΔ 93 /ΦΕΚ 83/11-4-2003). Στο κείμενο αυτό αποτυπώνεται η Βούληση του νομοθέτη και κατ’ επέκταση του ελληνικού λαού, ο οποίος καθορίζει το σκοπό  και την αποστολή του, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 1 του Ν 1268/82 και 1 του ν. 2916/2001και στις ιδιαίτερες διατάξεις που ορίζουν  ότι, το ίδρυμα αυτό, εκτός των άλλων, αποσκοπεί:

1), «[ …] στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης», όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 στοιχείο (i) του Ν 1268/82 και

2) « στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών […] και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος αντιστοίχως».

Ο νομοθέτης συνδυάζει άμεσα την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση της ελληνικής ανώτατης παιδείας και με την αντιστοίχως περιφερειακή ανάπτυξη της περιφερείας της έδρας του οικείου Πανεπιστημίου, που για την περίπτωση είναι η Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Βοιωτία Εύβοια, Φωκίδα και Ευρυτανία).

Τα ανωτέρω οδηγούν στη σκέψη ότι σε κάθε βήμα σχεδιασμού και  προγραμματισμού για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη, πολλές και σημαντικές παράμετροι που μπορεί να οδηγούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.  Κύρια παράμετρος θα πρέπει να θεωρείται η ανάδειξη των περιφερειακών κόμβων δια των οποίων αναδεικνύεται η περιφέρεια. Οι περιφερειακοί κόμβοι αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν μοχλό ικανοποίησης κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, της περιφερείας συνολικά, χωρίς να βλάπτουν αλλά να προωθούν και την ανάπτυξη των δομών του Πανεπιστημίου για την καλλιέργεια των επιστημών, τη διάχυση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα, προς άρτια εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη της επιστήμης, προς ωφέλεια του λαού μας και της πατρίδος.

Ο νομοθέτης, όπως τούτο προβάλλεται ευθέως από τις συγκεκριμένες διατάξεις,  στη βάση της παραπάνω λογικής και προς εξυπηρέτηση του τεθειμένου σκοπού, για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, συνδέει άμεσα τις παρακάτω επιστήμες και διαμορφώνει έτσι ένα πρώτο χάρτη γνωστικών πεδίων με :

« α)  Κοινωνικές  επιστήμες

β)  Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες

γ) Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης

δ) Τεχνολογικές επιστήμες

ε) Επιστήμες της φύσης και της Ζωής

στ Επιστήμες συναφείς με την παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ως έδρα του Πανεπιστημίου έχει ορίσει το Δήμο της Λαμίας (άρθρο 2 παρ.1ΠΔ 83/2003), ενώ με την ίδρυση των Σχολών των Τμημάτων και λοιπών  παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, ως έδρες αυτών μπορεί να καθορίζονται και άλλες πόλεις  της περιφέρειας (παρ.3). Με τον τρόπο αυτό θέτει μια πρώτη βάση  στήριξης της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στην εν λόγω Περιφέρεια, υπό την προσδοκία των θετικών επιπτώσεων για τον τόπο!!.

2. Τμήματα  που Λειτουργούν

Σήμερα μετά από εννέα χρόνια ζωής από την ίδρυση του, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, έχει να παρουσιάσει τη λειτουργία δύο ανεξάρτητων  τμημάτων,  αυτό της Πληροφορικής με εφαρμογές στη  Βιοϊατρική,  με  Έδρα την έδρα του  τη Λαμία όπου εδρεύει και το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (ΤΠΟΑ), με έδρα του  τη Λιβαδειά. Από τα Τμήματα αυτά ήδη έχουν αποφοιτήσει και οι πρώτοι φοιτητές και έχουν τεθεί και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων!.

α) Στο Τμήμα  της Πληροφορικής με εφαρμογές στη  Βιοϊατρική υπηρετούν συνολικά 9  + 3 μέλη ΔΕΠ υπό Διορισμό, σύνολο = 12 μέλη ΔΕΠ, τα οποία όλα πλην ενός είναι από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και πάνω .Σύμφωνα δε, με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το Τμήμα της Λαμίας (Πληροφορική με εφαρμογές στην Βιοιατρική)  έχει αναδείξει το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όσον αφορά στην ποιότητα επιστημονικών δημοσιεύσεων (Απρ. 189 / 25/9/2012).

β) Στο τμήμα της Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ από επίκουρο  και αναμένεται ο διορισμός 3 μελών ΔΕΠ εκ των οποίων κάποιοι έχουν εκλεγεί από το 2010, ενώ 1 εκλογή είναι σε εξέλιξη (Α.Π 93/21-9-12), σύνολο = 8 μέλη ΔΕΠ, και όχι 3 όπως αναληθώς προβλήθηκε και από επίσημα χείλη.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι το τμήμα αυτό λειτουργεί σε δικό του κτίριο μέσα στο κέντρο της Πόλης της Λειβαδιάς με μηδενικό κόστος, παραχωρηθέν από το Δήμο Λεβαδείων.

Στο ΤΠΟΑ υφίσταται δύο σχέδια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΠΟΑ 1) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην  καινοτομία και επιχειρηματικότητα  και 2)  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΟ – ΗΘΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» επιχορηγούμενο. Το κόστος λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος στο οποίο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα λαμβάνουν 276Δ.Μ, και εξασφαλίζεται από χορηγία & αυτοχρηματοδότηση. Εκτός των άλλων στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν προγραμματισθεί International Summer School (2013) στους Δελφούς από το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα τη Λειβαδιά και με θέμα:

«Law and Economy of Sports and Sports Tourism » (Απρ.487/ 8-1-13).

Στο πρόγραμμα

Πέραν των ανωτέρω θα συμμετάσχει και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, το 2011 είχε πραγματωθεί με επιτυχία επίσης θερινό Σχολείο στη Λειβαδιά με θέμα «Δίκαιο και οικονομία του Αθλητισμού» και εκδόθηκε σχετικός τόμος από τις εκδ. Π.Ν.Σάκκουλα (2012).

Στη φάση αυτή που διάγει το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, συσχετιζομένης και της καταστάσεως στην οποία έχει περιέλθει η κατάσταση στην ελληνική ανώτατη παιδεία και εκπαίδευση, αλλά και ύστερα από το αναγκαίο της αναδόμησης της ανώτατης παιδείας, από τη Διοίκηση του ΠΣΕ, κρίθηκε  απόλυτα αναγκαίος  ένας νέος δομικός σχεδιασμός και εκ βάθρων προγραμματισμός ανάπτυξης και λειτουργίας  του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος στους άξονες του ομόκυκλου τριγώνου Λαμία – Δελφοί – Λιβαδειά και περί αυτών, ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ιδέα ίδρυσής του Πανεπιστημίου αυτού, όπου  τα αποτελέσματα της δράσης του, να καρπωθεί τόσο η επιστήμη, ο επιστημονικός κόσμος για το καλό του ανθρώπου όσο και  ο ιστορικός και ένδοξος τόπος της Στερεάς Ελλάδας (Ρούμελης) αλλά και ο λαός της περιφέρειας προς δικαίωση των προσδοκιών του.

Ιδιαίτερα οι Δελφοί με το βάρος του ονόματος και της κληρονομιάς που φέρουν, μπορεί να καταστήσουν το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, ως Πανεπιστήμιο του Κόσμου.    

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, στην αρμοδιότητα της διοίκησης  του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, όπως και σε όλες τις ΔΕ των νεοϊδρυομένων Πανεπιστημίων (άρθρο 3, παρ. 6),  ο νομοθέτης έχει συμπεριλάβει και αυτήν της επεξεργασίας και υποβολής ολοκληρωμένου σχεδίου ίδρυσης ακαδημαϊκών μονάδων, οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και χωροθέτησης των αντίστοιχων ιδρυμάτων. Πέραν τούτων δε,  στο έργο της διοίκησης συμπεριλαμβάνεται και η διατύπωση εισηγήσεως για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, την υποδομή και τη διαδικασία στελέχωσης του Πανεπιστημίου.

Κατ΄ ακολουθία των παραπάνω,  στο πνεύμα των ιδρυτικών διατάξεων, στην προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, η επιλογή  της συστάσεως σχολών με ομοειδή γνωστικά πεδία οικείων επιστημών και όχι μεμονωμένων Τμημάτων, με την εκ παραλλήλου δημιουργία ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ερευνητικών Ινστιτούτων, όπως τούτο τονίζεται και στο ν. 4009/11, δημιουργεί την αναγκαία βάση, ως συνολοποιημένη δομή συστήματος παιδείας, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας για  να ευδοκιμήσει ένα ίδρυμα ώστε να λάβει τη φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου.  Η Σχολή, με ομοειδή γνωστικά  πεδία οικείων επιστημών, με ειδικά προγράμματα ή Τμήματα, αποτελεί μια ιδανική μορφή δομής που προσδιορίζει αφ’ ενός το επί μέρους επιστημονικό campus και αφ’ ετέρου την ένταξη αυτού σε πανεπιστημιακό όλον, το Πανεπιστήμιο.

Για το λόγο τούτο η ΔΕ του Πανεπιστημίου το έτος 2010 έλαβε την απόφαση (5/17-12-2010) ότι πέραν της εξασφαλίσεως της βιωσιμότητας των υπαρχόντων τμημάτων να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα τα τμήματα σε σχολές με προοπτική στο μέλλον λειτουργίας δευτέρου Προγράμματος ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου, πράγμα το οποίο  προβλέπεται πλέον και από το  νέου νόμο 4009/11. Με τον τρόπο αυτό  και δια της διδασκαλίας αλλά και της έρευνας, θα μπορέσουν  να αναπτυχθούν και να αναδειχθούν οι επιστήμες, με διεπιστημονική προσέγγιση και με την ανάλογη εμβέλεια και δυναμική συζήτησης με την κοινωνία και να αποτελέσει όντως το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος τον αναγκαίο φάρο πολιτισμού, δρομοδείχτη της κοινωνίας και να δικαιωθούν οι επιλογές της Διοίκησης της ελληνικής Πολιτείας για το καλό του λαού και της νεολαίας της πατρίδος μας.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση:

α) Στη Λειβαδιά συνεχίζει να Λειτουργεί  η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης όπου εκτός από το υπάρχον Τμήμα θα λειτουργήσει και το πρόγραμμα Οργάνωση και διαχείριση Φορέων πολιτισμού , τουρισμού και αθλητισμού.

β) Στη Λαμία η Σχολή Καινοτόμων Τεχνολογιών και επιστημών βιοιατρικής  «» και

γ)  Στους Δελφούς μελλοντικά, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο του ιδρύματος. Για να συσταθεί η ανωτέρω Σχολή συστήθηκε κατ’ αρχήν μια επιτροπή με προσωπικότητες από το χώρο τόσο της επιστήμης, των τεχνών και του πολιτισμού, αλλά και της κοινωνίας προκειμένου να συντάξουν και να καταθέσουν  βιώσιμη πρόταση (πράξη ΔΕ 7/13-1-2011)/.

ΙΙ΄

  Οικονομική Κατάσταση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος προς επίτευξη του σκοπού, όπως αυτός έχει  τεθεί με τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ.83/2003, άρθρο 5), επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του, β) από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γ) από κληροδοτήματα, δωρεές, όπως και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δ) από προσόδους διαχείρισης της περιουσίας τους και δ) από κάθε άλλη εθνική, διεθνή ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου αλλά και η άρτια διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τις ειδικές διατάξεις του ιδρυτικού ΠΔ (άρθρο 4 , β, γ, και δ ), επιτρέπονται οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι προσλήψεις διοικητικού, τεχνικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ή με ανάθεση έργου.

Πέραν τούτων, σύμφωνα επίσης με τις ανωτέρω  διατάξεις  (άρθρο 6  εδ. 2) και  προκειμένου το Πανεπιστήμιο να στηριχθεί  και να αναπτυχθεί στέρεα και με βιώσιμη προοπτική, το Δημόσιο, οι Δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και ιδιώτες μπορούν, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους, μπορούν να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λπ.)  για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από το φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί σημαντικό μοχλό διαμορφώσεως συνθηκών στέρεας και μακρόπνοης ανάπτυξης του ιδρύματος, όταν μάλιστα σήμερα τα δημόσια οικονομικά διάγουν τη χειρότερη κρίση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

1. Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος

Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος με βάση την Κρατική Χρηματοδότηση είναι μειωμένος σημαντικά και έχει ως κάτω:

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ()

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

937.500,00

 
 Έσοδα

9300

    Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις    
        ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

937.500,00

 
 Έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

934.500,00

 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΕΛΚΕ

 

 

 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

     

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 1/1/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1/6/2010-31/5/2013

134.513,55

2.691,27

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1/6/2010-31/12/2012

137.570,23

1.152,67

ΜΟΔΙΠ-ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1/10/2010-30/9/2013

155.000,00

4.240,68

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1/10/2010-30/9/2013

226.194,23

1.639,23

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1/11/2010-30/11/2013

187.697,15

5.730,90

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ

1/9/2010-31/8/2013

98.000,00

1.324,94

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES)

15/2/2012-14/2/2015

100.000,00

4.838,00

ΘΑΛΗΣ-ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ-ΣΘΕΝΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1)

1/4/2012-31/3/2015

600.000,00

13.519,36

 

 

1.638.975,16

35.137,05

 

 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 
 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΚΕ & AEI ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 20013-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ   (ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2013-2015)

 
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΚΕ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

37.000,00

   
  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (2013-2015)

35.137,05

   
  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (2013-2015) από έργο ΘΑΛΗ για Οικονομική Υπηρεσία ΠΣΕ

41.025,64

113.162,69

 
  ΣΥΝΟΛΟ (ΤΑΜΕΙΟ +ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ)

113.162,69

113.162,69

 
               

Από τις εργασίες του ΕΛΚΕ, που δεν αφορούν κρατική χρηματοδότηση κατά θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα κατά προσέγγιση 113.162,69 Ευρώ.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Α.ΔΙ.Π)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΙΠ , ανεξάρτητη διοικητική αρχή του ΥΠΑΙΘΑ,

στο ΠΣΕ οι  δαπάνες για το έτος 2009  σε σύνολο φοιτητών 550  ήταν  = 1543.115

Και για το έτος 2011 με αριθμό φοιτητών 610 το σύνολο δαπανών ήταν =1232.809

Α’

Συγκριτικά Οικονομικά μεγέθη λειτουργίας του Πανεπιστημίου ανά φοιτητή

(στοιχεία από ΑΔΙΠ 2009-2011)

i.

ii.

Σύγκριση  Ομοειδών Πανεπιστημιακών τμημάτων –κόστος φοιτητή  (2009)

Από τα στοιχεία  των ανωτέρω πινάκων προκύπτει ότι για το έτος 2009, το μέσο ετήσιο κόστος ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος  ήταν  2.806 Ευρώ , δηλαδή το χαμηλότερο όλων των Πανεπιστημίων της Χώρας , έναντι των 3. 464 Ευρώ μέσου κόστους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ως παράδειγμα  με διαφορά της τάξης  μέσου κόστους  658,00 ανά φοιτητή επιπλέον από το ΤΠΟΑ, αν πραγματωθεί η συγχώνευση που προτείνεται στο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ . Το  μέσο κόστος δε ανά φοιτητή στο Παν/μιο Θεσσαλίας που εισηγείται το ΑΘΗΝΑ να ενταχθεί διοικητικά είναι 7.300 με διαφορά επιπλέον ανά φοιτητή  από το Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος  = 4.494, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα κρατά την ποιότητα που ήδη έχει!!!

Σύμφωνα πάντα με τα ανωτέρω στοιχεία το έτος  2011 το μέσο κόστος ανά φοιτητή στο ΠΣΕ ήταν  μόλις 2.021 Ευρώ, επίσης το χαμηλότερο  όλων των Πανεπιστημίων, έναντι των 3.297 Ευρώ μέσου κόστους που απαιτείται για κάθε φοιτητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μια διαφορά της τάξης μέσου κόστους 1.726 ανά φοιτητή επιπλέον !!!

Με το ποσό της ανωτέρω διαφοράς και μόνο που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των συγχωνευόμενων Τμημάτων του ΠΣΕ και μόνο με βάση το μικρότερο νούμερο της διαφορά που αφορά το Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου και όχι της Θεσσαλίας, που είναι υπερδιπλάσια,  καλύπτεται συνολικά η λειτουργική δαπάνη στο Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, με ένα μόνο απλό υπολογισμό όταν επί συνόλου φοιτητών 610Χ1726 απαιτούνται μόλις 1.052.760, λαμβανομένου υπόψη ότι το έτος 2013 το Πανεπιστήμιο το 2013 έτος κρίσης παρουσιάζει  προϋπολογισμό μόλις 934.500. Δηλαδή με μόνο αυτή τη διαφορά καλύπτεται πλήρως ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος με κρατική επιχορήγηση και καθιστώντας φανερή πλέον τη βιωσιμότητά του, διατηρώντας στους δύσκολους καιρούς  την ποιότητα που εμφανίζει, αλλά και τη δυναμική του μέλλοντος!

Στο Σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λειβαδιά, εξαιρουμένων των μονίμων μελών ΔΕΠ και των ορών που αυτοί αναλαμβάνουν, είναι 9 άτομα κατά εξάμηνο. Ο μισθός του Λέκτορα τον μήνα είναι 1.560 €. Άρα 1560Χ9=14.040Χ5μήνες=70.000€ τον εξάμηνο.

Συνεπώς για όλο το έτος είναι 70.000Χ2=140.000 € το έτος.

B’

Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι ο μέσος όρος ετήσιου κόστους ανα φοιτητή είναι στο πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος  ανέρχεται από 2.617-2806 Ευρώ , ενώ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που συγχωνεύεται το Τμήμα της Λειβαδιάς με το Σχέδιο Αθηνά, ανέρχεται από 2.763-10596 Ευρώ , στο δε Θεσσαλίας από 4246-8.750 Ευρώ. Γίνεται απολύτως φανερό ότι και μόνο  από τις περαιτέρω δαπάνες που απαιτούνται για το νέο ίδρυμα συγχώνευσης, καλύπτεται εξ ολοκλήρου σχεδόν  το ποσοστό του μέσου ετήσιου κόστους ανά φοιτητή στα υπάρχον Πανεπιστήμιο!!, με μηδενικό οικονομικό όφελος για το κράτος ένεκα και της κρίσης , ενώ προβλέπεται να υπάρξουν περαιτέρω δαπάνες κόστους ανά φοιτητή, όταν από τα στοιχεία της ΑΔΙΠ  προκύπτει ότι με τη συγχώνευση απαιτούνται για τους ίδιους φοιτητές στο νέο ίδρυμα περαιτέρω δαπάνη 1.052.760. Πέραν τούτων θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το κόστος της επιστημονικής ζημίας χωρίς επιστημονική προοπτική και το κόστος της  οικονομικοκοινωνικής και πολιτιστικής συρρίκνωσης της Περιφέρειας, καθότι περιφερειακή ανάπτυξη δεν γίνεται από την Αθήνα . Επομένως δυείν θάτερον, ή ο Ιδρυτικός νομοθέτης ως άνω έχει δίκιο ή ο νέος με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ , ο οποίος κατ ουσίαν λέει συγνώμη κάναμε λάθος, σας καταργούμε. Τα στοιχεία όμως, προδίδουν ότι ο ιδρυτικός νομοθέτης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος έπραξε πολύ Ορθά να δημιουργήσει αυτό το Πανεπιστήμιο .

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι λόγοι που οδηγούν στο κλείσιμο το Πανεπιστήμιο Στερεάς είναι απλώς προσχηματικοί και ότι τέτοια Πανεπιστήμια με τον εξορθολογισμό του Πανεπιστημιακού χάρτη, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος  όχι μόνο δεν έπρεπε να καταργηθεί , τουναντίον  έπρεπε να ενισχυθεί και με άλλα Τμήματα χάριν της περιστολής δαπανών μέσου ετήσιου κόστους ανά φοιτητή εκ των κεντρικών  ομοειδών τμημάτων προς την περιφέρεια!!! ένεκα καταστάσεως της χώρας, αλλά κυρίως ένεκα της αποκέντρωσης και της οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδος .

3. Άλλοι  Πόροι του Πανεπιστημίου και δυνατότητες του  νέου Νόμου

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 56 Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 υφίστανται και πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. (ΕΛΚΕ) που είναι :

«α) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Χρηματοδοτήσεις για εκτέλεση επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος του Ν.Π.Ι.Δ..

δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα.

ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..

στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου σύμφωνα με το άρθρο 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.

ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ..

η) Κάθε είδους δάνεια».

Επίσης για την εύρωστη λειτουργία των Πανεπιστημίων ο νόμος 4009/11 προβλέπει εκτός των παραπάνω και χορηγίες επωνύμων εδρών και άλλων συναφών.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας με τους Οικονομικούς & Κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας μας,  έχουμε εξασφαλίσει, δια της συστάσεως του Ομίλου Φίλων προς Ενίσχυση και Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος (Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας) πηγές και πόρους για την αυτοδύναμη πορεία και την όσον γίνεται λιγότερη εξάρτηση του Πανεπιστημίου από το κράτος, ώστε να αποτελέσει πρότυπο ανεξάρτητης λειτουργίας Πανεπιστημίου στο σύγχρονο κόσμο της αγοράς.

ΙΙΙ

Πανεπιστήμιο Στερεάς,  Βιωσιμότητα -Ανάπτυξη και προοπτική

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσει να καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική στην οικο­νομία της γνώσης στην ΕΕ, χρειάζεται οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ να λάβουν μια επαρκή προετοιμασία:

α) στα αντικείμενα των τεχνολογιών και των καινοτομιών με προ­σαρμοσμένη στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αλλά  και τη διεθνή,

β) περισσότερο όμως, όπως τούτο δείχνουν οι καιροί, απαιτείται να έχουν γνώσεις ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών του ανθρώπινου πολιτισμού.

Για μεν το πρώτο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγι­κού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, υπάρχει το Ε­πιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά­θηση» , το οποίο επικεντρώνεται σε εξής στρατηγικούς στό­χους:

• Επένδυση στο μέλλον, βελτίωση του επιπέδου των βα­σικών δεξιοτήτων όλων.

• Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.

• Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ε­παγγελματικής εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα αυτό προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι:

• η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών

• η επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών

• η αναδόμηση της επαγγελματική κατάρτισης

•  η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανε­πιστημίου και η ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαί­δευσης και

•  η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

Όσον αφορά το δεύτερο, τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών του πολιτισμού δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα πλην των ειδικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους αντίστοιχους τομείς έρευνας. Για το θέμα αυτό σήμερα, των ανθρωπιστικών σπουδών, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στους πανεπιστημιακούς κύκλους με κατεύθυνση τη δημιουργία αντίστοιχων σχολών (βλ. πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών να δημιουργηθεί Σχολή ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και ΔΕ 4 – 11- 2010 ΠΣΕ ως άνω ).

Η ιδέα επομένως σύστασης μιας νέας σχολής ανθρωπιστικών επιστημών ή ανθρωπιστικών σπουδών, από τη ΔΕ του ΠΣΕ, θα είναι ο τρίτος πυλώνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, η οποία, εκτός των άλλων,  θα ικανοποιήσει τον ιδρυτικό νομοθέτη  ο οποίος  έχει εντάξει τις ανθρωπιστικές επιστήμες εξ αρχής στον κύκλο των επιστημών του Πανεπιστημίου αυτού.  Πέραν όμως αυτού μια ανάλογη χωροθέτηση της σχολής αυτής στο χώρο του Δήμου Δελφών, που δένει απόλυτα και με την ιστορία, αλλά και τις ιδέες και τους θεσμούς για τον άνθρωπο που αναπτυχθήκαν στον  τόπο αυτό και οι οποίοι έχουν ανασυσταθεί και λειτουργούν στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ήδη στην ιδέα της ίδρυσης μιας τέτοιας  σχολής έχουμε τις πρώτες θετικές αντιδράσεις πολλών φορέων (βλ. Δήμος Ιτέας, ο οποίος έχει προβεί και σε θετικές ενέργειες με την  αρ.πρ.175/25-9-2010 επιστολή κτιρίου και υπαλλήλων)  αλλά και επιστημόνων όπως του καθηγητή John Anton του Πανεπιστημίου Tamba, USA (14-10-2010).

Τέλος, ως σημαντική πτυχή βιώσιμης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, μπορεί να είναι και η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρυσό  εργαλείο   για το Πανεπιστήμιο, αφού στις δομές λειτουργίας και έρευνας, μπορεί να συμπεριλάβει όλους τομείς των επιστημών που αναφέρονται στον ιδρυτικό του νόμο, αλλά και στο ν 4009/11. Με τον τρόπο αυτό το ΕΙΠΣΕ θα συμβάλλει στην εκκόλαψη νέων επιστημόνων ώστε πριν εισέλθουν στο Πανεπιστήμιο να έχουν σοβαρή ερευνητική υποδομή και εμπειρία στην έρευνα, ώστε το Πανεπιστήμιο να εντάσσει    στις δομές τους καλύτερους επιστήμονες.

Εκτός δε, της αυτοτελούς έρευνας, δια το Ινστιτούτου θα ενισχυθεί σημαντικά  το κομμάτι της έρευνας των ήδη λειτουργούντων τμημάτων και σχολών του Πανεπιστημίου, ώστε αυτό να αποκτήσει την απαιτούμενη και αναγκαία προς τα έξω επιστημονική του φυσιογνωμία, με καινοτόμες έρευνες και με αντίκρισμα στον επιστημονικό κόσμο διεθνώς, ενώ  θα αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με την κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία, πέραν του ότι θα είναι ωφέλιμο εργαλείο και για την κοινωνία, θα υπάρχει και η δυνατότητα εισροής οικονομικών πόρων προς το Πανεπιστήμιο για τη λειτουργία του και την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, με ειδική συμβολή στην παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη.

Ο νέος δομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, οφείλει να στηριχθεί στους άξονες του ομόκυκλου τριγώνου Λαμία – Δελφοί – Λιβαδειά και περί αυτών, ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ιδέα ίδρυσής του Πανεπιστημίου αυτού ως Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος. Επισημαίνεται δε, ότι το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δια των Δελφών και τη σημασία την οποία έχουν διεθνώς, έχει μεγάλη προοπτική να ενταχθεί σε προοπτική αυτοδύναμης ανάπτυξης ώστε να καταστεί  ένα Πανεπιστήμιο ειδικής αναφοράς στον   Κόσμο (Βιωσιμότητα του ΠΣτΕ  έγγραφο ΔΕ 24-8-2012).

Συμπέρασμα

 Αλλαγή θέσης στο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη πρέπει να συμβάλει στην αναγκαία στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την ενίσχυση της παραγωγικής προσπάθειας, της οικονομικής ανάπτυξης, και της καινοτομίας.

Η Ανώτατη παιδεία  θα πρέπει να συνδεθεί με την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανάπτυξή της. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει σημαντικά την συνολική διάρθρωση των ΑΕΙ, τον αριθμό των εισακτέων σε σχολές και τμήματα, καθώς και την βιωσιμότητα αυτών με προσδιορισμό καινοτόμων επιστημονικών αντικειμένων, όπως είναι τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

Πλάι στη βιομηχανία του Ταυτισμού και της πρωτογενούς παραγωγής ο σημαντικότερος τομέας ανάπτυξης σήμερα είναι η εκπαιδευτική Βιομηχανία ώστε εκτός των άλλων οφελειών να βρεθούν και τρόποι περιορισμού του φαινομένου της εξαγωγής επιστημονικού δυναμικού που έχει σπουδάσει με ελληνική κρατική δαπάνη , με χρήματα του ελληνικού λαού .

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος δεν αντιμετωπίστηκε στη βάση των κριτηρίων που θέτει  το ίδιο το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, προς αποτύπωση προτεραιοτήτων και  στη βάση της  περιφερειακής διάστασης της φυσιογνωμίας του, είναι κατά τεκμήριο  Βιώσιμο και δυναμικά εξελισσόμενο σε  Πανεπιστημιακό campus στο τοπίο των Δελφών, Λειβαδιάς και Λαμίας  με στόχο τον πολιτισμό και την οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Τα στοιχεία προδίδουν ότι το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, έναντι άλλων ιδρυμάτων, είναι βιώσιμο και έχει προοπτική μέγιστης εξέλιξης ένεκα και του χωροταξικού πλαισίου του οποίου υφίσταται.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2013  είναι  μόλις 937.000  όταν το ετήσιο ελάχιστο κόστος ανα φοιτητή  στα τμήματα υποδοχής, σύμφωνα με το ΑΘΗΝΑ, αγγίζει το ποσό του  1.052,760 ανά φοιτητή, ποσό πολύ μεγαλύτερο από τον προυπολογισμό του ΠΣΕ για το έτος 2013.

Στο πλαίσιο ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) και τα ΑΤΕΙ, θα πρέπει να αποφευχθεί η  λογική της προκρούστειας λύσης, την οποία φαίνεται ότι επέλεξε το ΥΠΑΙΘΑ για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος .

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος παρότι τα οικονομικά του είναι πενιχρά και το μέγεθός του μικρό, έναντι  πολλών άλλων,  είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη επιστημονικά, ενώ συγκριτικά έχει τις  μικρότερες δαπάνες (2011 Αριθμός φοιτητών 610, με Σύνολο  Δαπανών 1.232.809 και  ετήσιο κόστος ανά φοιτητή  2.021). Το ίδρυμα  για μια δεκαετία αγωνίστηκε να αποκτήσει ακαδημαϊκή υπόσταση και να συγκροτήσει ακαδημαϊκό χώρο σε μια περιφέρεια της Χώρας μας, πολλά υποσχόμενη στον Τομέα της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Με την  κατάργηση του Πανεπιστημίου και τη συγχώνευση των τμημάτων του, με άλλα τμήματα άλλων ιδρυμάτων,  όχι μόνο δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για το κράτος, παρά προκύπτει και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΙΠ και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ως άνω .

Πέραν τούτων η κατάργηση του Πανεπιστημίου: α) αφενός θα επιφέρει αντίστροφη πορεία στη θετική ροπή ανάπτυξης στις πόλεις που  φιλοξενούν το Πανεπιστήμιο (βλ. Λειβαδιά 15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέγιστης δυναμικής ανάπτυξης σε ευρύ φάσμα παραγωγής όπως και στη Λαμία), β) αφετέρου εκτός του ότι δεν θα υπάρξει  κανένα οικονομικό όφελος για το κράτος, θα στερήσει  παράλληλα την  περιφέρεια από ένα ιδιαίτερα αξιόλογο δυναμικό ειδικής συμβολής στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, και ως εκ τούτου αυτή θα οδηγηθεί μοιραία στην απομόνωση, στην  απαξίωση και στο περιθώριο.

Στο προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου (κυρίως του Τμήματος της Λαμίας ) που ανησυχούν, θεωρώντας ότι η προοπτική μετακίνησης μέρους του ιδρύματος, στη Θεσσαλία, θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή, αφού  το Τμήμα που θα παραμείνει στη Λαμία θα μαραζώσει και θα διαλυθεί, όταν σήμερα είναι κορυφαίο, σε επιστημονικές δημοσιεύσεις δηλαδή την Έρευνα, έναντι όλων των ιδρυμάτων της χώρας  !.

Πέραν τούτων δε, ένεκα της βιομηχανικής παρουσίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,  της Ιστορίας και  του πολιτισμού, αναλογιζόμενοι  και το χώρο των Δελφών! το Πανεπιστήμιο Στερεάς   στο μέλλον θα μπορούσε  να  αποτελεί ένα πρότυπο Πανεπιστημίου αυτοδύναμης υπάρξεως με ειδική συμβολή  στην επιστήμη και την οικονομία της Ελλάδος!.

Για τους λόγους αυτούς

Καλώ την Ελληνική Πολιτεία και τον Υπουργό Παιδείας  να κάνουν έλεγχο των παραπάνω στοιχείων με εμβρίθεια συσχετίζοντας τα με αυτά του σχεδίου ΑΘΗΝΑ , ώστε να σκεφθούν ξανά πριν γίνει το μοιραίο λάθος!!!

Κύριε Υπουργέ

Πριν καταργήσεις ένα Πανεπιστήμιο,

Σκέψου τα σπασμένα μάρμαρα της Ελλάδος!

Με Τιμή

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad

Please publish modules in offcanvas position.